iPhone: การเลือกประเทศในแอพให้ถูกต้อง

1. เลือก “More” (อื่นๆ)
2. เลือก “Setting” (ติดตั้ง)
3. จากเมนู “Country” (ประเทศของรายการ) กรุณาเลือกประเทศที่ต้องการดูตารางรายการทีวี
 
 
 
 
 

ข้อคิดเห็น